ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

เอกสารการจัดการเรียนการสอน

เอกสารการวัดและประเมินผล

เอกสารการนิเทศภายใน

เอกสาร PLC

  • แบบฟอร์มดำเนินการ PLC Word | PDF

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานธุรการ

  • ขออนุญาตไปราชการ : Word | PDF
  • แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว : Word | PDF
  • ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน : Word | PDF
  • รายงานผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน : Word | PDF

การประเมินผลการปฏิบัติงานและวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ


งานนโยบายและแผน

งานการเงิน

งานพัสดุและสินทรัพย์