ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานธุรการ

  • ขออนุญาตไปราชการ : Word | PDF
  • แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว : Word | PDF
  • ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน : Word | PDF
  • รายงานผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน : Word | PDF

การประเมินผลการปฏิบัติงานและวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ