วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม สืบสานงานพระราชดำริ”

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ป้องกันภัยทุกรูปแบบ
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่
3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนอย่างมีคุณภาพรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมสมรรถนะด้าน Soft Power การอนุรักษ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน
6. เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน
7. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
8. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

1. สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ป้องกันภัยทุกรูปแบบ ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดี
2. หลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะที่จำเป็นในโลก    ยุคใหม่
3. ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสาธารณะ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้าน Soft Power อนุรักษ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน
6. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
7. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
8. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
9. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ