ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

          โรงเรียนร่มเกล้า เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยและเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณามอบหมายภารกิจให้พลเอกอาทิตย์  กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบก  ไปดำเนินงานโดยพลเอกอาทิตย์  กำลังเอก  ได้นำเรื่องนี้ไปปรารภกับคุณสุดารัตน์ นาคามดี ประธานกรรมการสุรสีห์ สภาสังคมสงเคราะห์รุ่นที่ 13 ซึ่งคณะกรรมการสุรสีห์ สภาสังคมสงเคราะห์รุ่นที่ 13   เห็นชอบและรับไปดำเนินการหาทุนโดยเสด็จพระราชกุศลในการก่อสร้างโรงเรียนร่มเกล้า

          โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   เป็นความริเริ่มของพลตรีจรวย วงศ์สายัณห์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการพลเรือน ตำรวจ ทหารที่ 12 ได้ปรึกษาหารือกับกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 1 ว่าสมควรจัดหางบประมาณมาสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนร่มเกล้าในที่สุดตกลงว่าสร้างที่บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ประกอบกับราษฎรในท้องที่อำเภอนาดีโดยทั่วไปมีฐานะยากจน มีอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับชั้นประถมศึกษาได้ กอปรกับพื้นที่บ้านทับลานเป็นเขตแทรกซึมของ  ผกค. ได้เข้ามาปฏิบัติการใช้กำลังติดอาวุธและปฏิบัติการทางจิตวิทยา เป็นพื้นที่รอยต่อของกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีความมั่นคงและปลอดภัยเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ กองทัพภาคที่ 1 จึงได้เสนอโครงการไปยังสภาสังคมสงเคราะห์ฯเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน

          โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2525
และดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2525 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ เป็นเงิน 1,500,000.- บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 208  จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูแบบ 202 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนแบบ 6 จำนวน 1 หลัง ตามแบบของทางราชการ โดยได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา  2526 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2526 มีนักเรียน จำนวน 146 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 88 คน นักเรียนหญิง 58 คน มีครูทำการสอน 6 คน นักการภารโรง 2 คน

          ประกาศ ตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ให้ชื่อว่า ”โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ” เมื่อวันที่ 15   มิถุนายน 2526 ลงนาม โดยนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        ทำพิธีมอบอาคารเรียนหลังที่ 1 ให้กับทางราชการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2526 โดยศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภาสังคมสังเคราะห์ มอบอาคารเรียนแก่ พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธี และพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้ บัญชาการทหารบกมอบอาคารเรียนให้แก่ นายอารีย์  วงศ์อารยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

– โรงเรียนต้นเเบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน
– โรงเรียนสุจริต
– โรงเรียนวิถีพุทธ

สัญลักษณ์โรงเรียน

แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

         ในการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีแนวคิดและรายละเอียดความหมาย ดังนี้

         แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าในการออกแบบ นำสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมรัศมีวางเหนือสุดของตราสัญลักษณ์ กึ่งกลางออกแบบใน้สมาธรรมจักร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการออกแบบใหม่ประกอบกับลวดลายไทยประดับด้านข้างทั้งสองด้านให้อยู่ในรูปแบบของวงกลม ถัดมาด้านล่างเป็นแพรแถบสีขาวออกบบลวดลายไทยพวงอุบะอย่างสวยงาม ภายในแพรแถบวางอักษร “โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี” และอีก 11 โรงเรียนในกลุ่มร่มเกล้า

ส่วนประกอบและความหมายของตราสัญลักษณ์กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า

พระมหาพิชัยมงกุฎ : พระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นประมุขของชาติ

รัศมี : พระบารมีแผ่ไพศาล

สัญลักษณ์ใบเสมาธรรมจักร์ : เป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

พวงอุบะ : ความนอกน้อมสักการะ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สีนำ้เงิน : สีประจำกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า

สีขาว  : สีประจำกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า

สีทอง : ความเจริญรุ่งเรือง มีความสำคัญ อละคุญค่าดังทองคำ

สีเขียว : ความอุดมสมบูรณ์

สีชมพู : ความสุขและความสวยงาม