ระบบข้อมูลพัฒนางานโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน

รองผู้อำนวยการชำนาญการครูผู้สอน

นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาไทย

นางสาวตะวันฉาย เสาวคนธ์

ครูชำนาญการ

คอมพิวเตอร์

นางสาวดาวเรือง บุญไทย

ครูผู้ช่วย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายภานุวัฒน์ เกตุคำ

ครูผู้ช่วย

พลศึกษา

นางสาวเกษราภรณ์ สมยา

ครูผู้ช่วย

เคมี

นายชลทิตย์ ใหญ่กระโทก

ครูผู้ช่วย

ฟิสิกส์

นางสาวชิดชนก โสสืบ

ครูผู้ช่วย

คณิตศาสตร์

นายธรรมปพน พูนเพิ่มสุขสมบัติ

ครูผู้ช่วย

คณิตศาสตร์

นายเจษฏา อยู่สุข

ครูผู้ช่วย

ศิลปะ

นางสาวพรนภัส อิ่มกูล

ครูผู้ช่วย

ภาษาไทย

นายพลากร ชัยยศ

ครูผู้ช่วย

สังคมศึกษา

นางสาวกนกวลัย สอนนุช

ครูผู้ช่วย

คอมพิวเตอร์

นายศตวรรษ ระวังทรัพย์

ครูผู้ช่วย

ภาษาต่างประะเทศ

นางสาวกรรณิการ์ เสือหล้า

ครูผู้ช่วย

การงานอาชีพ

นางสาวจริยา พลธรรม

พนักงานราชการ

ภาษาต่างประะเทศ

นายมานพ ศรีภักดี

พนักงานราชการ

สังคมศึกษา