กลยุทธ์ของโรงเรียน

  • กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

          1.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          1.2 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

          1.3 เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้เรียน

  • กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

          2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

          2.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลาย

          2.3 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

          2.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

          2.5 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก

  2.6 ส่งเสริมสมรรถนะด้าน Soft Power การอนุรักษ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

  • กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างทักษะอาชีพ

          3.1 ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

          3.2 เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

  • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ

          4.1 พัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ

4.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยใช้กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

  • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

          5.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

          5.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ