กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดยนางมณฑา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันลงคะแนนเลือกประธานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี