วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้ประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567-2569 ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้ประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567-2569 ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้ประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567-2569 ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเก็จแก้ว โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี