วันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้ให้บริการสถานที่การประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้ให้บริการสถานที่การประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้ให้บริการสถานที่การประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีนางมณฑา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี และนายภานุวัฒน์ เกตุคำ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเก็จแก้ว โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี