คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายบูรพา สงสาร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ ศรีสุขครบุรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณย์ หัสน้อย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรดาศักดิ์ ชัยโยชน์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ฝายจะโปะ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5