คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิพรรณี แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหทัยพันธ์ พลรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางอรไพลิน บางพระ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ ดีเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระไพรรมย์ ดิกขฺวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ กวางแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมณฑา เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ