คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญา แสงสวรรค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรินทร์ ทองจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา ขอมีกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางมณฑา ราษผิวดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ จิตรสมาน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระไพรรมย์ ดิกขฺวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยกุล ฤทธิ์มังกร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมณฑา เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ