กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิตยา ป้องเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0808296596

นางสาวจริยา พลธรรม
พนักงานราชการ