กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิตยา ป้องเรือง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจริยา พลธรรม
พนักงานราชการ