กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวตะวันฉาย เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ