กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4