กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมใจ แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยาภรณ์ เวสูงเนิน
ครูผู้ช่วย