กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมใจ แก้ววิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0897514959

นางสาวปิยาภรณ์ เวสูงเนิน
ครูผู้ช่วย