กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริขวัญ นันทะพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 08289226352
อีเมล์ : siriununt@gmail.com

นางสาวดาวเรือง บุญไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวตะวันฉาย เสาวคนธ์
ครู คศ.1

นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์
พนักงานราชการ