กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริขวัญ นันทะพันธ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดาวเรือง บุญไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวตะวันฉาย เสาวคนธ์
ครู

นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์
พนักงานราชการ