กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุพัตรษร รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์