บุคลากรทางการศึกษา

นายวินัย อึ่งป่อง
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นายสุชาติ พูนเกษม
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนิชานันท์ ธิติโรจนกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ