กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุลักขณา บุญรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0849469410

นายนิรัชต ปิ่นทอง
ครู คศ.1