กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุลักขณา บุญรักษา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนิรัชต ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย