คณะผู้บริหาร

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารีด๊ะห์ รสดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0-3728-2688
อีเมล์ : a.rosdee@hotmail.com

นางสมใจ แก้ววิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวนิตยา ป้องเรือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุลักขณา บุญรักษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล