ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจอย เพ็ญสุข
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค.- 31 ส.ค.2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น บุญครุฑ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ย.2526
ชื่อ-นามสกุล : นายอนัน ไชยฤทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ก.ย.- 27 ต.ค. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ผาพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ต.ค. - 19 ม.ค.2543
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรา อ่อนไสว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ม.ค.- 6 ก.พ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มี.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ชัชวาลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ก.พ.- 13 ส.ค. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา แก้วทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ก.ย. 2556 - 3 ธ.ค. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิ.ย.2558 - กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีด๊ะห์ รสดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2563 - 26 มีนาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางมณฑา เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 มีนาคม 2563-ปัจจุบัน