ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกตามชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูล 10 กรกฏาคม 2563

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 16 39 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 15 10 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 10 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 13 32 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 70 49 120 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 25 37 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 16 34 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 9 13 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 6 16 22 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 46 70 115 4
รวมทั้งสิ้น 116 119 235 8