ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกตามชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2564

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 23 52 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 16 40 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 11 11 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 5 19 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 77 56 133 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 27 46 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 30 44 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 15 33 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 73 123 3
รวมทั้งสิ้น 127 129 255 7