เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
  เพลงมาร์ชโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

 
ศูนย์รวมสถาบันอันเรืองชื่อ เกียรติระบือ สื่อสัมพันธ์ อันสดใส
 
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี นามเกรียงไกร หลอมรวมใจร่วมรักสามัคคี

จรรยาดีมีน้ำใจใฝ่เรียนรู้ ร่วมเชิดชู กีฬาเลิศ ประเสริฐศรี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม นำชีวี สร้างศักดิ์ศรีแดนปราจีนแผ่นดินทอง น้ำเงิน ขาว

พราวเพลิดเจิดจรัส ขอไตรรัตน์ ศาสน์ กษัตริย์ ที่พัดผอง ให้รุ่งเรือง

เฟื่องไปดั่งใจปอง เกริกเกียรติก้องเก่งเกรียงไกรในธารา ร.ป.จ. มุ่งมั่น

อีกสรรค์สร้าง ชี้นำทางก้าวล้ำการศึกษา วิชาการสืบสานพัฒนา

ทุกแหล่งหล้าเชิดชัย ชัย ชโย
 
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB