พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน

2.  ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3.  สนับสนุน การนำแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน พัฒนาการจัดการศึกษา

4.  อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมความเป็นไทย

 

เป้าประสงค์

1.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความภาคภูมิใจใน

     ความเป็นไทย

2.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.  บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี