พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน

2.  ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานงานพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน พัฒนาการจัดการศึกษา

4.  อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมความเป็นไทย
         
         5.   ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

1.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.  บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ