วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

     วิสัยทัศน์

               โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี  มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  ส่งเสริมความเป็นไทยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  สืบสานงานพระราชดำริ       

 

    ปรัชญา       

นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา 

           แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี