สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ในการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีแนวคิดและรายละเอียดความหมาย ดังนี้
แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า
ในการออกแบบ นำสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมรัศมีวางเหนือสุดของตราสัญลักษณ์  กึ่งกลางออกแบบใน้สมาธรรมจักร  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการออกแบบใหม่ประกอบกับลวดลายไทยประดับด้านข้างทั้งสองด้านให้อยู่ในรูปแบบของวงกลม  ถัดมาด้านล่างเป็นแพรแถบสีขาวออกบบลวดลายไทยพวงอุบะอย่างสวยงาม  ภายในแพรแถบวางอักษร "โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี" และอีก 11 โรงเรียนในกลุ่มร่มเกล้า

ส่วนประกอบและความหมายของตราสัญลักษณ์กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า
พระมหาพิชัยมงกุฎ : พระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นประมุขของชาติ
รัศมี : พระบารมีแผ่ไพศาล
สัญลักษณ์ใบเสมาธรรมจักร์ : เป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
พวงอุบะ : ความนอกน้อมสักการะ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สีนำ้เงิน : สีประจำกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า 
สีขาว  : สีประจำกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า 
สีทอง : ความเจริญรุ่งเรือง มีความสำคัญ อละคุญค่าดังทองคำ
สีเขียว : ความอุดมสมบูรณ์
สีชมพู : ความสุขและความสวยงาม